Zápis do 1. ročníku

Základní škola a Mateřská škola Písečné

Datum zápisu: 14. dubna – 30. dubna  2021

Způsob zápisu:

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do ZŠ Písečné pro školní rok 2021/2022 organizován bez přítomnosti dětí ve škole. Proběhne tedy pouze formální část zápisu.

Právní rámec zápisu:

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  • 36 odst.3 školského zákona: povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinnosti zákonného zástupce/zákonných zástupců:

Podat přihlášku ke vzdělávání písemnou formou a doručit ji v termínu, který stanoví škola pro zápis. Pokud to rodinná situace dovolí, uvést na přihlášce podpisy obou zákonných zástupců. Přihlášku podávají i zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad povinné školní docházky. Zákonní zástupci mají několik možností, jak podat přihlášku:

  • do datové schránky školy: ID datové schránky: 3f8ma6s
  • e-mailem na zs.pisecne@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Písečné, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem,
  • osobní podání po telefonické dohodě s vedením školy – tel.: 702 062 968

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (scan, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Kritéria přijetí:

Přijímáme děti s trvalým pobytem v obci Písečné, ale také všechny další děti ve spádovém obvodu školy, pokud o to zákonný zástupce požádá.

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. K žádosti zákonného zástupce je nutné doložit v termínu zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky (na web. stránkách), doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP,SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Dřívější nástup do základního vzdělávání:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), které doručí spolu s přihláškou v termínu konání zápisu; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce a doručí s přihláškou v termínu konání zápisu.

Žádost o přijetí – PDF soubor

Žádost o odklad – PDF soubor

 

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy

V Písečném  18. 3. 2021