Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví ředitelka ZŠ a MŠ Písečné po dohodě se zřizovatelem následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2021/2022.

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2021 dítě pěti let). A děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let (narozené do 31.8. 2019).
  • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
  • Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.
  • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
  • Přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

Termín a forma zápisu

Termín podání žádosti od 2. května do 16. května 2021, přijetí žádosti bude žadateli potvrzeno po doručení formou SMS nebo e-mailem.

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dítěte a zákonných zástupců ve škole.

Způsoby podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě, tedy následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: ID datové schránky: 3f8ma6s
  2. e-mailem na zs.pisecne@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Písečné, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
  4. osobní podání po telefonické dohodě s vedením školy – tel. 702 062 968

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K zápisu je třeba doložit

ŽÁDOST O PŘIJETÍ – PDF ke stažení

Na žádosti je nutné uvést kontaktní údaje (e-mail a telefon) k vyrozumění o jejím přijetí. Kopii rodného listu dítěte, v digitální podobě (scan, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie (po ověření bude skartováno v souladu s GDPR).

Doklad o očkování dítěte, povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení vydá praktický lékař pro děti a dorost. Potvrzení od jiných lékařů nebude akceptováno. Je vhodné předem lékaře telefonicky kontaktovat a dohodnout se na vydání potvrzení.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky, kopii dokladu pokud se žádost týká dítěte s OŠD

(s odkladem školní docházky v roce 2020/2021).

Kopie doporučení, závěrů z vyšetření dítěte školským poradenským zařízením (PPP, SPC), zpráva lékaře aj. pokud takové vyšetření máte.

Žádost o individuální vzdělávání – PDF ke stažení (žádáte-li o něj) najdete na www.zsmspisecne.cz v sekci MŠ Dokumenty.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Nepovinné

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením … apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, …) nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním, je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat, doporučit potřebná opatření či jiná řešení. Také můžete tuto skutečnost konzultovat přímo s ředitelkou školy.

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti Vám bude sděleno registrační číslo přihlášky (e-mail nebo SMS). Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla ve tvaru (BERU NA VĚDOMÍ + jméno a příjmení zákonného zástupce), aby mohlo být považováno za předané.

Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zastupování dítěte ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než je zákonný zástupce (rodič), je potřeba, aby doložila též své oprávnění dítě zastupovat.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Učitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2021/2022 (pod číselným kódem – registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy do 10. června 2021.

O termínu informativní schůzky budou rodiče včas informováni. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte písemně do 30 dnů od podání žádosti. Vyrozumění o rozhodnutí správního orgánu: na uvedenou e-mailovou adresu v žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude vydáno rozhodnutí.

Kritéria pro přijímání na školní rok 2021/2022 – PDF ke stažení

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu MŠ, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání na školní rok 2021/2022 (viz. webové stránky www.zsmspisecne.cz v sekci MŠ Dokumenty.

Kontakt v případě nejasností či komplikací kontaktujte ředitelku školy:
e-mail: zsmspisecne@email.cz
tel.: 702 062 968

 

Písečné dne: 21.4. 2021

Mgr. Jana Vojtová
ředitelka školy