Zápis do Mateřské školy – informace

Základní škola a Mateřská škola Písečné

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 6.května až 15. května 2020.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy: ID datové schránky: 3f8ma6s

 

 • e-mailem na pisecne@email.cz uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

 

 • poštou na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

 

V žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí – PDF soubor ke stažení uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je škola zároveň oprávněna zjišťovat:

 

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Z tohoto důvodů požadujeme o zaslání kopie OP zákonného zástupce, který dítě bude zastupovat, a kopii rodného listu dítěte. Ihned po ověření budou tyto dokumenty skartovány v souladu s GDPR.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované Čestné prohlášení – PDF soubor ke stažení
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Škola porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovacím kalendářem, který plyne z právních předpisů, škola disponuje. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Po přijetí všech žádostí proběhne řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Výsledky přijímacího řízení budou pod registračními čísly uveřejněny
na webu školy (zs.pisecne@email.cz).
Registrační číslo Vašeho dítěte Vám sdělíme sms zprávou po 15. 5. 2020.

K zápisu se může dostavit i rodič dvouletého dítěte, které dovrší tří let do konce února 2021.

 

V Písečném, dne 20. 4. 2020
Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy