Logopedická prevence v MŠ

 

Od února 2020 probíhá v naší škole logopedická prevence. Navázali jsme spolupráci s SPC Velké Meziříčí, která našim dětem přináší možnost zapojit se do preventivních činností v rámci školky. Logopedická prevence je zaměřena především na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
na prevenci vzniku poruch řeči a na prevenci vzniku čtenářských obtíží. Program je určen dětem od 3 let, které ještě logopedii nenavštěvují.

V praxi se bude jednat vždy o 3 návštěvy logopedek z SPC za školní rok. Nejprve je provedeno vstupní vyšetření, jehož součástí je posouzení úrovně řeči dítěte, jednotlivých hlásek, aktivní i pasivní slovní zásoby, fonematického sluchu i sluchové paměti či zrakového vnímání. Vyšetřena je také nosovost či uzdičky a případné odeslání k dalšímu dovyšetření u specialistů (ORL,ortodoncie, foniatrie,..). Z logopedického vyšetření je vypracována závěrečná zpráva
ve 2 vyhotoveních – pro rodiče a druhá pro paní učitelku, která na základě doporučení bude provádět individuální nácvik.

Kromě individuální práce s daným dítětem je v MŠ také skupinové působení, které zahrnuje:

  • dechová cvičení (foukání do bublifuku, brček, papírků, |Magicballu, větrníků, …),
  • motorika mluvidel (logopedické pohádky, nápodoba cviků před zrcadlem, …),
  • práce s obrázkovým materiálem (procvičování hlásek, levé a pravé strany, předložek, počtů, zvuků zvířat,…).

Dětem, které mají již větší odchylky od běžného řečového vývoje je doporučeno zahájení individuální logopedické péče pod vedením klinického

logopeda (v Bystřici n. P., Novém Městě,..).

Další návštěva lopogedek z SPC Velké Meziříčí je naplánována na květen 2020, kdy zhodnotí aktuální úroveň řeči dítěte a budou zadány nové úkoly.

Je samozřejmě možné se do programu kdykoliv přihlásit.

Na spolupráci se těší Ing. Bc. Martina Veselá, DiS.