Zápis do první třídy

Pro školní rok 2022-2023 proběhne zápis ve středu 13. dubna 2022 od 13:30 do 16:00 hodin v budově Základní školy Písečné. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno vyzvednout přímo při zápisu, k dispozici je též v příloze tohoto textu. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 573 226 nebo při osobní návštěvě školy.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.

 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy(k dispozici je v příloze tohoto textu).

 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2022-2023

V souladu s §178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímáni:

 • žáci s místem trvalého pobytu ve školském (spádovém) obvodu
 • žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Písečné, a byl jim povolen odklad

povinné školní docházky

 • žáci z jiných obvodů, pokud to umožní kapacita školy

 

Termín zveřejnění přijatých žáků

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu na webových stránkách školy www.zsmspisecne.cz po ukončení správního řízení. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu během zápisu bude přiděleno. Seznam bude zveřejněn  nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 30. 4. 2022

 

Soubory ke stažení:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Zápisní list

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání