Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 18.-28. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovila ředitelka školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 konat v uvedeném termínu

 bez přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

 

– Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce, viz příloha č. 1

– Zápisní list pro školní rok 2020-2021, viz příloha č. 2

– Kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)

– Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Škola zašle všem přihlášeným dětem (jejich zákonným zástupcům) registrační číslo na uvedenou mailovou adresu, případně číslo sdělí při osobní návštěvě zákonných zástupců dítěte ve škole. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

 

Rodiče mohou podávat potřebné dokumenty v uvedeném termínu na adresu školy těmito způsoby:

– elektronicky s elektronickým podpisem na mail: zs.pisecne@email.cz

– datovou schránkou:  3f8ma6s

– poštou na adresu školy:  Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková  organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

– v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy Základní školy Písečné č.30.

V případě, že zákonný zástupce žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutné žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posouzením odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno vyzvednout při zápisu nebo získat v příloze tohoto textu, viz příloha č. 3. Vyplněný formulář doložený příslušnými zprávami je třeba doručit ředitelství školy nejpozději v době zápisu.

O odklad školní docházky mohou rodiče žádat do 28. 4. 2020.

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

 • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy ( www.zsmspisecne.cz).

 

 • Kritéria přijímání do ZŠ Písečné

V souladu s §178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přijímáni:

 • žáci s místem trvalého pobytu ve školském (spádovém) obvodu
 • žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Písečné, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky
 • žáci z jiných obvodů, pokud to umožní kapacita školy.

ZŠ Písečné přijme k základnímu vzdělávání do 1. třídy všechny děti, které budou zapsány (včetně dětí z jiných spádových oblastí).

   Termín zveřejnění přijatých žáků

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu na webových stránkách školy www.zsmspisecne.cz po ukončení správního řízení. V seznamu bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu během zápisu bude přiděleno. Seznam bude zveřejněn  nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den : 30.4.2020.

Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání.

Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci i uchazeče (dítěte) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí osobně nebo telefonicky na tel. 566 573 226. Žádost se podává prostřednictvím e-mailu: zs.pisecne@email.cz nebo písemně na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Písečné, příspěvková organizace, Písečné 30, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

 

Mgr. Jana Vojtová, ředitelka školy

 

Přílohy:

 1. Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce – PDF
 2. Zápisní list pro školní rok 2020-2021 – PDF
 3. Žádost o odklad povinné školní docházky – PDF